Određivanje srednjih datuma početka i svršetka perioda iznad temperaturnih pragova (0°C, 5°C, 10°C, 15°C)

Osim uticaja na sve djelatnosti čovjeka zbog čega joj se, kao i padavinama, pridaje posebna važnost, temperatura zraka ima izuzetan značaj za privredu, a posebno za poljoprivredu. Višegodišnji podaci kontinuiranog mjerenja temperature zraka uobičajena su podloga pri raznim planiranjima u poljoprivredi, rejonizaciji i izboru biljnih vrsta i sorti, pri uvođenju novih poljoprivrednih kultura u pojedine oblasti itd.

Poznavanje raspodjele temperaturnih pragova bitno je stoga što različite biljke imaju različite zahtjeve za toplotom i tek kada se temperature povećaju iznad određenog temperaturnog praga započinju intenzivniji fiziološki procesi.

Iz srednjeg godišnjeg hoda temperature zraka mogu se odrediti datumi prelaska određenih pragova. Temperaturni prag od 5°C predstavlja granicu aktivne vegetacije, prag od 10°C granicu aktivne vegetacije suptropskih biljaka i prag od 20°C granicu ljetne žege.

Srednja temperature zraka ≥ 5°C za većinu biljnih vrsta predstavlja biološku nulu, tj. vrijednost na kojoj one počinju i završavaju svoj vegetacioni period. Na kasniji i raniji završetak vegetacionog perioda značajno utiče zonalnost i visinska pojasnost, a povećanjem geografske širine i nadmorske visine smanjuje se količina toplote.

Za proučavanje klimatskih karakteristika nekog područja neophodno je poznavati početak, završetak i dužinu trajanja perioda sa temperaturnim vrijednostima iznad pomenutih pragova.

Za potrebe izrade klimatskog atlasa izvršena je obrada i analiza srednjeg datuma početka, završetka i srednje trajanje perioda sa srednjom dnevnom temperaturom ≥ 0°C, 5°C,10°C, i 15°C sa meteoroloških stanica u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1961-1990.godina

Za određivanje srednjeg datuma početka, završetka i trajanja perioda ovih karakterističnih graničnih temperatura koristi se grafička ili računska metoda.

Da bi se pomoću ove metode mogao odrediti početak i završetak pojedinih temperaturnih pragova potreban je prikaz godišnjeg hoda temperature za mjesto za koje se određuju karakteristične temperature.

Računska metoda zasniva se na tome da je nagib uzlaznog i silaznog dijela grafičkog prikaza godišnjeg toka krive temperature približno linearan.

Za uzlazni dio krive godišnjeg toka temperature dobivamo jednačinu :

$$d_+=D\frac{P-t_b}{t_a-t_b}$$

Za silazni dio krive:

$$d_-=D\frac{t_a-P}{t_a-t_b}$$

Značenje simbola:

  • P temperaturni prag (5 °C, 10 °C,15 °C)
  • d+ razlika u danima između srednjeg datuma mjeseca iznad granične temperature tb i datuma kada nastane granična temperatura P za uzlazni dio krive
  • d- razlika u danima između srednjeg datuma mjeseca ispod granične temperature tb i datuma kada nastane granična temperatura P za silazni dio krive
  • D razlika u danima između srednjih datuma mjeseca sa srednjim mjesečnim temperaturama ta ili tb
  • ta srednja mjesečna temperatura viša od praga P
  • tb srednje mjesečne temperature niža od praga P

Pri analizi višegodišnjeg niza podataka, period 1961-1990 godina, postignuta je dobra zakonitost u pogledu horizontalne i vertikalne raspodjele stanica. Za početak vegetacionog perioda uzeto je vrijeme od datuma prelaska srednje dnevne temperature zraka preko 5 °C, kada većina biljaka počinje svoj rast i razvoj. Područja sa najranijim datumima početka ovog perioda poklapaju se sa područjima najkasnijih datuma završetka perioda i obrnuto.

Taj period u nizijskom dijelu sjeverne Bosne započinje tokom prve dekade marta, a na krajnjem sjeverozapadu tokom prve i druge dekade marta. Sa porastom nadmorske visine, datumi prelaska temperature preko 5 °C sve više kasne i u centralnim dijelovima zemlje nastupaju tokom druge i treće dekade marta, a na planinama tokom prve dekade aprila mjeseca.

Na jugu zemlje, vegetacija počinje krajem januara, odnosno početkom februara, a ponegdje uz obalu traje i cijelu godinu.

Vegetacijski period u nižim područjima sjeverne Bosne završava u drugoj i trećoj dekadi novembra mjeseca, na jugu zemlje u drugoj dekadi decembra. Na planinama vegetacija završava znatno ranije, prosječno u trećoj dekadi oktobra.

Trajanje vegetacionog perioda u nizijskom dijelu zemlje se kreće prosječno oko 259 dana, u centralnom kotlinskom dijelu oko 247, na jugu zemlje oko 326 dana. Sa porastom nadmorske visine trajanje vegetacije je kraće i iznad 1000 metara iznosi prosječno oko 195 dana, dok na vrhovima preko 2000 metara vegetacija traje prosječno svega 125 dana.

Raspodjela datuma početka i završetka perioda sa temperaturom ≥10°C u horiziontalnom i vertikalnom pravcu je dosta slična kao i za prag od 5,0 °C. Na sjeveru zemlje taj period nastupa u prvoj i drugoj dekadi aprila, u centralnim dijelovima zemlje u trećoj dekadi aprila, a u višim područjima u prvoj dekadi maja. Završetak ovog perioda u sjevernim dijelovima zemlje nastupa u drugoj dekadi oktobra, a na planinama krajem septembra i početkom oktobra mjeseca. Na jugu zemlje taj period počinje ranije, u trećoj dekadi marta i prvoj dekadi aprila. Završetak perioda sa temperaturama iznad 10°C nastupa u prvoj i drugoj dekadi novembra.

Počeci perioda sa srednjom dnevnom temperaturom iznad 15°C bitni su za termofilne biljke, kulture koje imaju velike zahtjeve za toplotom. Na jugu zemlje ovaj period nastupa u prosjeku krajem aprila i početkom maja mjeseca, a završava u drugoj dekadi oktobra. U nizijskom dijelu javlja se u prvoj dekadi maja, završava u trećoj dekadi septembra. Sa porastom nadmorske visine datum početka ovog perioda nastupa znatno kasnije i javlja se u drugoj ili trećoj dekadi juna. Na nadmorskim visinama većim od 1300 m, usljed kratkog trajanja perioda sa temperaturama zraka iznad 15 °C, određivanje ovog praga nema većeg praktičnog značaja.